Maria Stuart/ Friedrich Schiller

Bibliographic Details
In:Dokumentationsfonds zum deutschsprachigen Theater [01. Sprechtheater]
Material: Theater-/Filmmaterial
Place / Date: Berlin, Preußische Staatstheater - Schauspielhaus : 18.05.1919
Call Number:Dokfonds-Theater 4213
Contributor: Reinhard Bruck (Director)
Description:[18.05.1919]

Programmheft

Besetzung: BB/Ko:

Besetzung: Ch:

Besetzung: Mu:

Besetzung: ML:
Subjects:

Similar Items